ރެޖިސްޓަރ ކުރުން

ރެޖިސްޓަރކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން
ފުރިހަމަ ނަން (އިނގިރޭސިން)
ނެޝަނަލިޓީ
އަތޮޅާއި ރަށް
ޤައުމު
އައިޑީ ނަންބަރު
އައިޑީ ލިޔުން
އީ-މެއިލް
ކޮންފޯމް އީ-މެއިލް
ފޯނު ނަންބަރު
ކޮންފޯމް ފޯނު ނަންބަރު
ދާއިމީ އެޑްރެސް
ޖަލުގައި ހުރި މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން
ފުރިހަމަ ނަން (އިނގިރޭސިން)
އައިޑީ ނަންބަރު
ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއިއެކު)
ތިޔަފަރާތާހުރި ގުޅުން
ހުރި ޖަލު
ޝަރުޢީ ކޯޓްގައި ވަކާލަތުކުރުމުގެ ހުއްދާއިގެ ލިޔުން
ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ލިޔުން

MCS Logo