އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފޯމް

އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން
ފުރިހަމަ ނަން (އިނގިރޭސިން)
މޯބައިލް ނަންބަރު
އީ-މެއިލް އެޑްރެސް
  • ފޯރމް ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ ބައްދަލުވުމަށް އަންނަ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ތިރީގައިވާ ލިސްޓުގައި ނަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ބައްދަލުވުމަށް އަންނަ ފަރާތްތައް
ފުރިހަމަ ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް އައިޑީ ނަންބަރު ޤައިދީ/ބަންދުމީހާ އާ ހުރި ގާތްކަން
1
ބައްދަލުވުމަށް އަންނަ މީހުންގެ އައިޑީ ލިޔުން
އެޕޮއިންޓްމަންޓާ ގުޅޭ
ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ވެރިޔާ
ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ސަބަބު
އެހެން ސަބަބު

MCS Logo